V praxi sa pod zaužívaným označením „ inžinierska činnosť “ rozumie nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora ( navrhovateľa alt. stavebníka ) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami ( najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne ). Organizácia vykonávajúca inžiniersku činnosť na profesionálnej úrovni musí mať naštudovaný stavebný zákon a prislúchajúce vykonávacie vyhlášky.