-


-

-
-


-
Naša spoločnosť ponúka komplexný servis v oblasti projekcie. Snažíme sa usmerniť a transformovať vízie a predstavy investora do funkčne a esteticky najvhodnejšieho riešenia.
Táto činnosť v sebe zahŕňa návrhy, konzultácie a spracovanie architektonickej štúdie, následne spracovanie projektu na územné konanie, stavebné povolenie a projektu na realizáciu stavby.

Pred zadaním projektu je potrebné zhromaždiť najmä tieto východiskové podklady:
Územnoplánovacia informácia (býva na vyžiadanie dostupná na stavebnom úrade alebo obci) alebo informácie o regulatívoch v danom území - územný plán obce / mesta, územný plán zóny.
Katastrálna mapa, polohopis a výškopis pozemku, geometrický plán (najlepšie v elektronickej podobe - formát .dwg).
Zakreslenie, resp. zameranie všetkých inžinierskych sietí, ktorých sa stavba dotkne (najlepšie v elektronickej podobe - formát .dwg), fotodokumentácia a informácie o pozemku, susedných pozemkoch a stavbách na nich, prípadne obhliadka pozemku.
V prípade, že sa jedná o rekonštrukciu - projektová dokumentácia pôvodného stavu alebo podrobné zameranie skutkového stavu.
V prípade, že sa jedná o pozemok v súvislej uličnej zástavbe - výškové zameranie susedných stavieb.
Súčasťou projektovej dokumentácie na stavebné povolenie nie je výkaz výmer a rozpočet, v prípade záujmu je možné projekt o tieto časti doplniť.
Súčasťou projektovej dokumentácie nie je projekt prístupovej komunikácie, spevnených a parkovacích plôch väčšieho rozsahu, príp. projekt napojenia na komunikáciu.
Súčasťou projektovej dokumentácie nie je inžinierska činnosť a geometrické zameranie.

Doba dodania projektu na stavebné povolenie je v závislosti od počtu konzultácií a rozsahu stavby cca 6 - 12 týždňov od zhromaždenia všetkých potrebných východiskových podkladov (stavba s doplnkovou funkciou, napr. garáž, altánok, prístrešok cca 3 - 6 týždňov). Z kapacitných dôvodov sa môže doba dodania projektu skrátiť ale aj predĺžiť.

Architektúra (spracovaná v podrobnosti 1:50)
Statický posudok
Požiarne posúdenie stavby
Tepelnotechnické posúdenie stavby
Vykurovanie, vetranie a klimatizácia
Zdravotechnika (vodovod a kanalizácia) + prípojky / studňa, žumpa
Elektroinštalácia + prípojka
Plynoinštalácia + prípojka
Tieto a ďalšie potrebné podklady vie v predprípravnej fáze naša spoločnosť zhromaždiť v rámci inžinierskej činnosti.

Projektová dokumentácia spracovaná v rozsahu potrebnom na vydanie územného rozhodnutia pozostáva z grafickej časti (časť Architektúra spracovaná v podrobnosti 1:100) a textovej časti.
Projektová dokumentácia spracovaná v rozsahu potrebnom na vydanie stavebného povolenia pozostáva z častí:
-
-

-
-
-
-
-
-
Architektonická štúdia
Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie
Projektová dokumentácia na stavebné povolenie - novostavba
Realizácie
Projektová dokumentácia na stavebné povolenie - rekonštrukcia